+421 918 670 950
general terms and conditions
OBSAH
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA..................................................................................................2
Emailová adresa Poskytovateľa..............................................................................................3
Klientsky účet.........................................................................................................................3
Minimálna výška nabitia kreditu.............................................................................................4
Doba platnosti kreditu.............................................................................................................4
Bezpečnostné predpisy............................................................................................................5
Zásady spracovania osobných údajov.....................................................................................5
Prevádzkový poriadok.............................................................................................................5
Reklamačný poriadok.............................................................................................................5
Zmluva....................................................................................................................................5
2. PREDMET ZMLUVY............................................................................................................5
Zriadenie Klientskeho účtu.....................................................................................................5
Uzavretie Zmluvy oposkytovaní služieb................................................................................6
Promo tréning..........................................................................................................................6
Rezervácia Služby...................................................................................................................7
Storno Služby..........................................................................................................................7
Neúčasť na rezervovanej Službe.............................................................................................7
Nákup Tovaru.........................................................................................................................7
Zľavy.......................................................................................................................................7
3. POVINNOSTI KLIENTA......................................................................................................7
4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU...........................................................................................9
Škoda spôsobená vlastným konaním......................................................................................9
Škoda na veciach vnesených alebo odložených....................................................................10
Ostatné ustanovenie oškode.................................................................................................10
5. VADY SLUŽIEB..................................................................................................................10
6. OSOBNÉ ÚDAJE.................................................................................................................10
7. OSTATNÉ USTANOVENIA...............................................................................................11
8. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZMLUVY UZATVORENÉ SPOTREBITEĽMI NA DIAĽKU..................................................................................................................................11
9. DOBA TRVANIA ZMLUVY..............................................................................................12
10. DORUČOVANIE...............................................................................................................13
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.......................................................................................14

V Š E O B E C N É O B C H O D N É P O D M I E N K Y spoločnosti RadyActive Tesla s.r.o. so sídlom Jasovská 65, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, IČO 52 833 313 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 47927/V

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti RadyActive Tesla s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“) a jej klientov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Poskytovateľom ako poskytovateľom služieb a klientom ako prijímateľom služieb (ďalej len „Prijímateľ“) (Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej len ako „Zmluvné strany“) za účelom: - účasti na skupinovom tréningu organizovanom Poskytovateľom pod dohľadom trénera - účasti na individuálnom tréningu organizovanom Poskytovateľom pod dohľadom trénera

1.2. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služby.

1.3. Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, Podmienkami ochrany osobných údajov, Prevádzkovým poriadkom, Reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, Bezpečnostnými a inými predpismi, prípadne ďalšími dokumentmi Poskytovateľa, ktoré sú uvedené na Web stránke Poskytovateľa, a to vyplnením registračného formulára, alebo prípadne iným preukázateľným spôsobom vyjadrenia súhlasu s týmito VOP (najneskôr však vždy začatím využívania Služieb Poskytovateľa alebo kúpou tovaru o Poskytovateľa).

1.4. Definície. Nižšie uvedené výrazy majú nasledujúci význam:

Gym je športovo - edukačné a relaxačné centrum vystupujúce pod značkou „DAVAJMAKAJ“ nachádzajúce sa na adrese Moldavskej ceste 8/A v Košiciach, kde Poskytovateľ poskytuje Služby

Otváracie hodiny je prevádzkový čas, počas ktorého je možné využívať Služby.

Klient je

a) fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená k využívaniu Služieb poskytovaných Poskytovateľom.

b) fyzická osoba staršia ako 3 roky a mladšia ako 15 rokov, ktorá má vstup do Gymu povolený výlučne pod dohľadom zákonného zástupcu, alebo pod dohľadom trénera, alebo pod dohľadom inej osoby, ktorá za sprevádzané osoby mladšie ako 15 rokov po vstupe do Gymu zodpovedá.

Emailová adresa Poskytovateľa info@davajmakaj.sk

Web stránka je webová stránka www.davajmakaj.sk, prostredníctvom ktorej je možné cez príslušné rozhranie Web stránky vykonať zriadenie Klientskeho účtu, rezervácia a storno Služby, dobitie a vrátenie Kreditu na Token

Mobilná aplikácia je mobilná aplikácia DAVAJMAKAJ dostupná na App Store a Google play, prostredníctvom ktorej je možné vykonať zriadenie Klientskeho účtu, rezervácia a storno Služby, dobitie a vrátenie Kreditu na Token

Klientsky účet je účet vedený Poskytovateľom pre Klienta, ku ktorému má Klient prístup prostredníctvom Web stránky alebo mobilnej aplikácie za účelom kontroly zostatku Kreditu, jeho dobitia ako aj rezervácie a storna Služby

Token plastová karta pomocou ktorej Klient platí za objednané Služby a zakúpený Tovar

Kredit pripísaním finančných prostriedkov Klienta na účet Poskytovateľa si Klient navýši finančné prostriedky na Tokene tzv. Kredity, prostredníctvom ktorého platí za Služby a Tovar. Takéto nabitie Tokenu môže Klient vykonať týmito spôsobmi:

a) Online platbou cez platobnú bránu na Web stránke

b) Na recepcii Gymu – v hotovosti alebo platobnou kartou

c) Prostredníctvom kioskou v Gyme

d) Prostredníctvom proteínomatu v Gyme

e) Prostredníctvom mobilnej aplikácie

Darčeková poukážka je cenina v určitej peňažnej hodnote, ktorú si môže u Poskytovateľa ktokoľvek zakúpiť. Využitie darčekovej poukážky je viazané na Klientsky účet, preto osoba ktorá nemá zriadený Klientsky účet nebude oprávnená využiť Darčekovú poukážku. Zámena darčekovej poukážky za peniaze ani vrátenie darčekovej poukážky nie je možné.

Kiosk je samoobslužné zariadenie Poskytovateľa, ktoré slúži ako platobný terminál za účelom nabitia Kreditu na Klientsky účet Proteínomat je samoobslužné zariadenie Poskytovateľa, ktoré slúži na zakúpenie proteínového nápoja ako aj ako platobný terminál za účelom nabitia Kreditu na Klientsky účet

Minimálna výška nabitia kreditu Kredit je možné nabiť v minimálnej výške 10,- €.

Doba platnosti kreditu Kredit je platný 1 rok od posledného nabitia t.j. každým nabitím Kreditu sa jeho platnosť predlžuje o 1 rok. Ak Klient ani po upozornení na končiacu sa platnosť kreditu tento kredit nespotrebuje ani nepožiada o vrátenie finančných prostriedkov, tento kredit mu prepadáva a Klient stráca možnosť ho využiť na Tovar alebo Služby. Tovar všetok spotrebný tovar predávaný v Gyme najmä výživové doplnky (proteíny, gainery, aminokyseliny, spaľovače tukov, predtréningové pumpy, tyčinky, gély, stimulatny a pod.)

Služby sú služby poskytované Poskytovateľom, v rámci predmetov obchodnej činnosti Poskytovateľa, najmä: a) organizovanie a uskutočňovanie skupinových a individuálnych tréningov b) školenia a kurzy v oblasti športu a výživy pre trénerov a verejnosť c) funkčná diagnostika a individuálne konzultácie d) prevádzkovanie športového zariadenia a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (Open gym a masáže) Priebeh individuálnych tréningov s kapacitou max 2 osoby určuje tréner podľa zdravotného stavu a fyzickej pripravenosti Klienta a kapacitných možností Gymu. Stroj akékoľvek technické vybavenie Gymu (najmä eliptické trenažéry, veslovacie trenažéry, cyklotrenažéry, bežecké pásy, stacionárne bicykle, posilňovacie stroje a pod.)

Tréner je osoba poskytujúca osobné individuálne alebo skupinové tréningy v Gyme, ktorá pri poskytovaní Služieb Klientovi vystupuje v mene Poskytovateľa a má uzatvorený zmluvný vzťah s Poskytovateľom,

Cenník je cenník Služieb a Tovarov zverejnený na Web stránke

Cenná vec Vec, ktorej hodnota samostatne alebo s inou vecou presahuje hodnotu 100,- EUR.

Bezpečnostné predpisy sú právne predpisy, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v Slovenskej republike, v dobe poskytovania Služieb Klientovi, ktorými je Klient povinný sa riadiť, a ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri poskytovaní Služieb a využívaní Gymu.

Zásady spracovania osobných údajov sú podmienky ochrany osobných údajov zverejnené na Web stránke Prevádzkový poriadok je súhrn pravidiel, ktoré je Klient v Gyme povinný dodržiavať a ktorý je zverejnený v priestoroch Gymu a na Web stránke. Klient vstupom do Gymu potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať v celom rozsahu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny Prevádzkového poriadku

Reklamačný poriadok je súhrn pravidiel platných pre uplatnenie reklamácie, ktorý je zverejnený v priestoroch Gymu a na Web stránke

Zmluva je Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi Poskytovateľom, ako poskytovateľom Služieb a Klientom, prípadne Klientom určenou osobou, ako prijímateľom Služieb, v rámci ktorej Poskytovateľ poskytuje Klientovi Služby

Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, resp. príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Zákona o predaji na diaľku je Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. PREDMET ZMLUVY Zriadenie Klientskeho účtu

2.1. Podmienkou pre poskytovanie Služieb Klientovi je zriadenie Klientskeho účtu ku ktorému bude Klientovi vydaný Token.

2.2. Token je možné prevziať kedykoľvek počas otváracích hodín na recepcii Gymu.

2.3. Zriadenie Klientskeho účtu je možné registráciou Klienta cez prihlasovací formulár na Web stránke Poskytovateľa, prostredníctvom Mobilnej aplikácie alebo priamo na recepcii Gymu.

2.4. Dňom registrácie Klienta cez prihlasovací formulár na Web stránke Poskytovateľa alebo priamo na recepcii Gymu dochádza k vzniku Klientskeho účtu.

Uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb

2.5. Dňom prijatia prvej platby od Klienta na účet Poskytovateľa dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb.

2.6. Poskytovateľ poskytne Klientovi potvrdenie o nabití Kreditu na Klientsky účet formou emailovej správy alebo formou pokladničného dokladu ak je Kredit nabitý v hotovosti na recepcii Gymu.

2.7. Prijatím platby dochádza k nabitiu Kreditu, teda nedochádza k zakúpeniu Služby ani Tovaru a predstavuje len preddavkovú zálohu na úhradu ceny za Služby a Tovar. Nabitým Kreditom uhrádza Klient cenu jednotlivých rezervovaných Služieb alebo zakúpeného Tovaru.

2.8. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

2.9. Na základe Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje umožniť Klientovi rezerváciu konkrétnej Služby a zakúpenie Tovaru v priestoroch Gymu. Klient sa zaväzuje vyčerpať zakúpené kredity na Služby a Tovary počas Doby platnosti kreditu.

2.10. Ak Klient nevyčerpá zakúpené kredity na Služby a Tovary počas Doby platnosti kreditu, vzniká Poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zostatku Kreditov na Klientskom účte.

2.11. O blížiacom sa termíne skončenia Doby platnosti kreditu informuje Poskytovateľ Klienta v lehote 30 dní pred uplynutím Doby platnosti kreditu vo forme emailovej alebo SMS správy.

Promo tréning

2.12. Po zriadení Klientskeho účtu, je možné podľa aktuálnej ponuky a jednorazovo využiť tzv. Promo tréning. K využitiu Promo tréningu nie je potrebné mať nabitý Kredit v plnej hodnote tej ktorej Služby ale len v hodnote zľavnenej Služby, prípadne vôbec ak Poskytovateľ umožní rezerváciu Služby bezodplatne.

2.13. V prípade rezervácie Promo tréningu platia ustanovenia VOP týkajúce sa Storna Služby a Neúčasti na rezervovanej Službe primerane.

2.14. Po využití Promo tréningu alebo v prípade jeho vyčerpania neúčasťou na rezervovanom Promo tréningu, nemá Klient nárok na ďalší Promo tréning. Rezervácia Služby

2.15. Rezervácia Služby sa vykonáva prostredníctvom prihlasovacieho formuláru na Web stránke Poskytovateľa alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie alebo priamo na recepcii Gymu.

2.16. Pre rezerváciu Služby musí mať Klient nabitý Kredit v dostatočnej hodnote potrebnej pre úhradu tej ktorej Služby.

2.17. V prípade, ak Klient nemá dostatočný počet Kreditov na svojom Klientskom účte, Poskytovateľ mu neumožní rezerváciu Služby.

Storno Služby

2.18. Rezerváciu Služby môže Klient zrušiť bez poplatku do 24 hodín pred jej plánovaným začatím. V prípade zrušenia rezervácie v čase kratšom ako 24 hodín pred jej plánovaným začatím je zrušenie spoplatnené tzv. storno poplatkom podľa aktuálneho Cenníka.

Neúčasť na rezervovanej Službe

2.19. V prípade, ak sa Klient nedostaví na rezervovanú Službu, bude mu Služba účtovaná tak akoby Službu využil, teda bez nároku na vrátenie kreditu v hodnote služby.

Nákup Tovaru

2.20. Klient má v priestoroch Gymu možnosť zakúpiť Tovar, pričom príslušná cena Tovaru mu bude stihnutá z Kreditu.

Zľavy

2.21. Poskytovateľ môže poskytnúť Klientovi zľavu. Na poskytnutie zľavy nie je právny nárok.

3. POVINNOSTI KLIENTA

3.1. Klient je povinný pri registrácii na Web stránke uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje je Klient pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať nahlásením na Emailovú adresu Poskytovateľa. V opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté Klientovi, z dôvodu neoznámenia zmeny údajov.

3.2. Klient je povinný pravdivo oboznámiť Poskytovateľa so svojim zdravotným stavom pred začatím poskytovania Služieb a v prípade zmeny zdravotného stavu počas poskytovania Služieb je Klient povinný informovať Poskytovateľa o tejto zmene.

3.3. Klient je povinný zaobchádzať so zariadením/majetkom Poskytovateľa alebo zariadením/majetkom, ktoré Prevádzkovateľ užíva/má v nájme/výpožičke/držbe a je v priestoroch Gymu šetrne.

3.4. Klient je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené prevádzkovým poriadkom.

3.5. Klient svojim chovaním musí dbať na zásady mravnosti a slušnosti.

3.6. Za svojvoľné poškodenie a znečistenie zariadenia, prípadnú stratu požičaných a zverených predmetov je Klient osobne zodpovedný a je povinný škodu uhradiť.

3.7.Pokyny Trénera. Počas využívania Služieb je Klient povinný riadiť sa pokynmi Trénera a súčasne je povinný dodržiavať prevádzkové, bezpečnostné a hygienické pravidlá Poskytovateľa. V prípade ich nedodržania môže byť vykázaný z Gymu bez nároku na vrátenie Kreditu stiahnutého z Klientskeho účtu.

3.8. Klient je povinný správať sa k zariadeniu Gymu šetrne a sprchy používať len nevyhnutný čas.

3.9. Klient je povinný ponechať si osobné veci v šatňovej skrinke, prípadne v úschovni cenín.

3.10. Klient nie je oprávnený zasahovať do technického vybavenia s výnimkou nastavenia:

a) Intenzity / stupňa obťažnosti Stroja;

b) Rýchlosti Stroja;

c) Času tréningu na Stroji. Ostatné nastavovanie Strojov a technického vybavenia je oprávnený jedine Tréner.

3.11. V prípade prvej manipulácie so Strojom, je Klient povinný požiadať Trénera alebo iný zodpovedný personál o zaškolenie na obsluhu Stroja. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá za poškodenie Stroja.

3.12. Je zakázané do priestorov Gymu vnášať zbrane, nože a strelivo.

3.13. Je zakázané v priestoroch Gymu fajčiť.

3.14. Je zakázané v priestoroch Gymu fotografovať alebo filmovať osoby ako aj skupiny osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu.

3.15. Je zakázané vstupovať do Gymu s jedlom.

3.16. Je zakázané vstupovať do Gymu s nápojmi v sklenených alebo iných rozbitných nádobách/fľaškách/pohároch.

3.17. Je zakázané vstupovať vodiť do Gymu zvieratá.

3.18. Je zakázané v priestoroch Gymu kričať alebo akýmkoľvek iným spôsobom rušiť či ohrozovať ostatných Klientov.

3.19. Je zakázané pohybovať sa v priestoroch Gymu mimo zóny určenej na rezervovanú Službu.

3.20. Je zakázané vstupovať do Gymu v opitom stave alebo pod vplyvom drog.

3.21. Je zakázané vstupovať do Gymu v hrubo znečistenom oblečení.

3.22. Klient je povinný pohybovať sa v priestoroch Gymu v čistej interiérovej (športovej) obuvi, okrem Zóny bojových umení do ktorej je možné vstupovať výlučne na boso alebo v na to určenej obuvi.

3.23. Je zakázané vstupovať do priestorov druhého pohlavia.

3.24. Klient nesmie v priestoroch Gymu predávať, poskytovať alebo ponúkať iným Klientom a Trénerom zakázané látky alebo tovar.

3.25. Klient je povinný pri odchode z Gymu šatňovú skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. V prípade porušenie tejto povinnosti zo strany Klienta, má Poskytovateľ právo skrinku, ktorá ostala po skončení otváracích hodín zamknutá, otvoriť a Klienta vyzvať na prevzatie ponechaných vecí.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU Škoda spôsobená vlastným konaním.

4.1. Klient nemá právo na náhradu škody spôsobenú vlastným úmyselným alebo nedbanlivostným konaním alebo úmyselným/nedbanlivým konaním tretích osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržiavajú v Gyme.

4.2. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za:

a) škodu spôsobenú na majetku Poskytovateľa, a to aj v prípade ak bude spôsobená z nedbanlivosti,

b) škodu na majetku a/alebo zdraví tretích osôb, nachádzajúcich sa v Gyme, a to aj v prípade, ak bude spôsobená z nedbanlivosti

4.3. Klient sa zaväzuje takto vzniknutú škodu nahradiť poškodenému v celom rozsahu.

Škoda na veciach vnesených alebo odložených.

4.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Gyme počas využívania Služieb, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Poskytovateľom. Pokiaľ Klient odkladá počas využívania Služieb do miest vyhradených Poskytovateľom veci, ktoré jednotlivo, alebo v súčte dvoch a viacerých vecí presahujú hodnotu 100,- EUR (cenná vec), je povinný toto oznámiť Trénerovi a odložiť ich v úschovni cenín, inak Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú ich poškodením, odcudzením, znehodnotením presahujúcu danú čiastku. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach v zmysle Zmluvy a ustanovení príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.

Ostatné ustanovenie o škode.

4.5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú v prípade ak bez zavinenia Poskytovateľa, alebo vplyvom rozhodnutí orgánov štátnej moci (napríklad v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva), alebo zásahov vyššej moci účastník nebude mať možnosť využiť objednané/predplatené Služby v pôvodne dohodnutom termíne alebo rozsahu.

4.6. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, bezchybnosť, správnosť a funkčnosť internetových stránok tretích osôb, na ktoré sú na Web stránke uvedené odkazy.

5. VADY SLUŽIEB

5.1. V prípade vady poskytovaných Služieb Poskytovateľom je Klient povinný postupovať podľa platného reklamačného poriadku Prevádzkovateľa.

5.2. Ak Klient sa využitím Služby vzdáva práva na ich reklamáciu a poskytnutie Služby bude považované za prijaté bez výhrad zo strany Klienta.

5.3. Spôsob vybavenia reklamácie je upravený reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý je súčasťou Zmluvy.

6. OSOBNÉ ÚDAJE

6.1. Poskytovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov osôb (Klientov), ktoré sú fyzickými osobami, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), pričom Klient poskytuje bližšie informácie o spracúvaní jej/ich osobných údajov v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na Webovej stránke.

7. OSTATNÉ USTANOVENIA

7.1. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijímajú zmluvné strany právnu úpravu podľa § 374 Obchodného zákonníka ak nie je v zmluve alebo týchto VOP uvedené inak.

7.2. Započítanie pohľadávok Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať oproti pohľadávke Klienta voči nemu všetky svoje prípadné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy alebo z akéhokoľvek iného právneho vzťahu.

7.3. Započítanie pohľadávok Klientom. Klient nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Poskytovateľa vzniknutým zo zmluvy.

7.4. Postúpenie pohľadávky Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky voči Klientovi vzniknuté zo zmluvy bez akéhokoľvek súhlasu Klienta.

7.5. Postúpenie pohľadávky Klientom. Klient nie je oprávnený postúpiť pohľadávky voči Poskytovateľovi vzniknuté zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE ZMLUVY UZATVORENÉ SPOTREBITEĽMI NA DIAĽKU

8.1. Ak došlo k uzavretiu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím Web stránky alebo mobilnej aplikácie Poskytovateľa, má sa za to, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy v zmysle Zákona o predaji na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2. Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, alebo ak si Spotrebiteľ zarezervuje poskytnutie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Poskytovateľ týmto:a) poučuje Spotrebiteľa o tom, že rezerváciou Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy, ab) Spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa písmena a).

8.3. Spotrebiteľ je oprávnený, s výnimkou ustanovení odseku 7.2., bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy, a to v lehote 14 dní od uzavretia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je možné urobiť formou formuláru na odstúpenie od Zmluvy tak, že ho pošle poštou v listinnej podobe alebo emailom na Emailovú adresu Poskytovateľa.

8.4. Uzatvorením zmluvy na diaľku Klient v postavení spotrebiteľa súhlasí s doručením informácií podľa § 3 ods. 1 Zákona o predaji na diaľku, ako napríklad potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, formulár na odstúpenie od Zmluvy v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

9. DOBA TRVANIA ZMLUVY 9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

9.2. Prerušenie. Klient je kedykoľvek počas trvania Zmluvy oprávnený Zmluvu prerušiť, a to vo forme Žiadosti o zrušenie Zmluvy, adresovanú Poskytovateľovi elektronickými prostriedkami na E-mailovú adresu Poskytovateľa.

9.2.1. Prerušenie Zmluvy je účinné doručením Žiadosti o prerušenie plynutia Doby platnosti kreditov Poskytovateľovi. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný do 5 pracovných dní zaevidovať Žiadosť o prerušenie plynutia Doby platnosti kreditov. Prerušenie je možné najviac na 3 mesiace, počnúc dňom doručenia Žiadosti o prerušenie plynutia Doby platnosti kreditov. Žiadosť nemusí byť odôvodnená. Následne budú zrušené všetky rezervácie Klienta. Po uplynutí doby prerušenia, najviac tri mesiace, začína plynúť zostávajúca Doba platnosti kreditov.

9.3. Platnosť Zmluvy zaniká: a) dohodou zmluvných strán; b) výpoveďou zo strany Objednávateľa alebo Poskytovateľa.

9.4. Dohoda. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou Zmluvu k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu.

9.5. Výpoveď zo strany Klienta. Klient je kedykoľvek počas trvania Zmluvy oprávnený Zmluvu vypovedať alebo prerušiť, a to vo forme Žiadosti o zrušenie Zmluvy, adresovanú Poskytovateľovi elektronickými prostriedkami na E-mailovú adresu Poskytovateľa.

9.5.1. Vypovedanie Zmluvy je účinné doručením Žiadosti o zrušenie Klientskeho účtu Poskytovateľovi. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný do 5 pracovných dní uskutočniť výmaz Klientskeho účtu a zrušiť registráciu Klienta. Následne budú zrušené všetky rezervácie Klienta. Klient je oprávnený sa kedykoľvek opäť zaregistrovať.

9.6. Výpoveď zo strany Klienta v prípade zmeny VOP. Klient má právo v prípade uvedenom v odseku 11.4 týchto VOP na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote 14 dní.

9.6.1. Vypovedanie Zmluvy je účinné 15. deň od doručenia Žiadosti o zrušenie Klientskeho účtu Poskytovateľovi. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný do 5 pracovných dní uskutočniť výmaz Klientskeho účtu a zrušiť registráciu Klienta. Klient je oprávnený sa kedykoľvek opäť zaregistrovať.

9.7. Výpoveď zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek vypovedať Zmluvu a bezodkladne zrušiť Klientsky účet, ak Klient porušuje svoje povinnosti klienta ustanovené v týchto VOP, najmä v článku 3. Následne budú zrušené všetky rezervácie Klienta. V tomto prípade môže byť Klientovi znemožnené sa opäť zaregistrovať.

10. DORUČOVANIE

10.1. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon (ďalej len „oznámenie“) objednávateľa (ďalej len „odosielateľ“) sa považuje za doručené Poskytovateľovi (ďalej len „adresát“), ak bolo uskutočnené na adresu adresáta uvedenú v záhlaví zmluvy, resp. na adresu, ktorú adresát naposledy písomne oznámil odosielateľovi. Oznámenie sa považuje za doručené dňom, v ktorom adresát oznámenie prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na piaty deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi.

10.2. E-mail. Písomná forma oznámenia je zachovaná aj v prípade zaslania oznámenia adresátovi prostredníctvom elektronickej pošty na E-mailovú adresu Poskytovateľa. Oznámenie sa považuje za doručené v momente odoslania ak bolo odoslané do 16:00 toho dňa, alebo na nasledujúci deň odo dňa odoslania elektronickej správy.

10.3. Pre Objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na údaje uvedené v Zmluve alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

10.4. Pre Poskytovateľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na údaje vedené v Zmluve alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

10.5. Poskytovateľ je povinný oznámiť akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ho týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto zmluvy, zmenu, či zánik jeho právnej subjektivity, adresu jeho sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia. Ak si Poskytovateľ nesplní túto povinnosť, nebude oprávnený namietať, že neobdŕžal akékoľvek oznámenie a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy.

11.2. Rozhodné právo. Zmluva a VOP, ako aj právne vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré nie sú v Zmluve a VOP výslovne upravené, sa riadia a) vo vzťahu k spotrebiteľom predpismi občianskeho práva, a to najmä Občianskym zákonníkom; b) vo vzťahu k ostatným osobám (neuvedeným v písm. a) vyššie) predpismi obchodného práva, a to Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

11.3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena alebo doplnenie VOP sa považuje za zmenu zmluvných Podmienok, ak nie je v týchto VOP stanovené inak. Poskytovateľ oznamuje zmenu VOP elektronickou poštou.

11.4. Ak dôjde k jednostrannej zmene ustanovení VOP, má Klient právo na písomné vypovedanie Zmluvy v lehote 14 dní od okamihu oznámenia tejto zmeny; ak nedôjde k vypovedaniu Zmluvy, považuje sa toto konanie Klienta za súhlas s novým znením VOP.

11.5. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom zo zmluvy uzatvorenej na diaľku (napríklad prostredníctvom Web stránky) sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ako i týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Zákona o predaji na diaľku a Občianskeho zákonníka.

11.6. Vis maior. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Poskytovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane Klienta, na základe ktorých Klient úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a zabezpečené Služby, nevzniká Klientovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny služieb ani nárok na kompenzáciu alebo náhradu škody v akomkoľvek rozsahu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu Služieb, výpadky a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis maior). Vyššou mocou (vis maior) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na Gyme (napr. prerušené dodávky médií, vody a pod.), povinnosti uložené Poskytovateľovi rozhodnutím orgánov verejnej moci ako i iné.

11.7. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.

11.8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Prípadné spory medzi Poskytovateľom a Klientom - spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča spotrebiteľovi, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Poskytovateľa, mailom na Emailovej adrese Poskytovateľa. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Orgán dozoru alebo iná oprávnená právnická osoba. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

11.9. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od dátumu zverejnenie na Webovej stránke.

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti RadyActive Tesla s.r.o. so sídlom Jasovská 65, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, IČO 52 833 313 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 47927/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

1.2. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti Prevádzkovateľa za nedostatky a vady poskytnutej služby a vybavenie reklamácie, najmä postupy a lehoty vybavovania reklamácií a ostatné súvisiace právne vzťahy

1.3. Klient má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu.

1.4. Reklamáciou sa podľa tohto reklamačného poriadku rozumie podanie klientov, ktorého predmetom je uplatnenie práva zo zodpovednosti za chybne poskytnuté služby, prípadne akékoľvek podanie, ktoré upozorňuje na nedostatky v kvalite služieb poskytovaných v prevádzke DAVAJMAKAJ.

1.5. Klienti DAVAJMAKAJ vstupom do prevádzky potvrdzujú svoj súhlas s dodržiavaním Prevádzkového poriadku DAVAJMAKAJ a bez výhrad prijímajú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

1.6. Odmietnutie reklamácie.

1.6.1. Prevádzkovateľ neposkytuje kompenzácie v prípade: a) prekážky, ktorá vznikla na strane klienta (napr. v prípade čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotným klientom); b) ak bol klient z dôvodu porušenia prevádzkového poriadku vykázaný z priestoru prevádzky.

2. ZÁSADY PRIJÍMANIA A POSTUPY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ

2.1. Klienti môžu podať reklamáciu počas pracovných dní v čase od 06:00 do 22:00, a to osobne na recepcii prevádzky alebo emailom na adrese info@davajmakaj.sk.

2.2. Reklamácia sa uplatňuje vyplnením reklamačného formulára. Reklamáciu je potrebné uplatniť, bez zbytočného odkladu, najneskôr však v zákonnej lehote, inak právo na reklamáciu zaniká.

2.3. Z reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, komu je určená a čoho sa klient domáha.

2.4. Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie preukázateľne skutkovo podložiť. Neodôvodnené reklamácie budú prevádzkovateľom zamietnuté.

2.5. Reklamácia musí obsahovať opis skutkového stavu a musia k nej byť pripojené všetky dôkazy, o ktoré sa oprávnená osoba pri svojom tvrdení opiera. Je potrebné, aby reklamujúci pripojil potvrdenie o úhrade formou vytlačeného e-mailu alebo doklad z registračnej pokladne o kúpe reklamovanej služby / tovaru.

2.6. Po prijatí reklamácie, poučí prevádzkovateľ klienta o jeho právach podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia klienta, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie buď ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.7. Ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, prevádzkovateľ spíše s klientom reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie.

2.8. V prípade uznania reklamácie sa peňažné prostriedky klientovi vracajú bezhotovostne, do 14 pracovných dní od dňa uznania reklamácie prípadne hotovostne na recepcii prevádzky.

2.9. Ak pri procese kúpy kreditov došlo k odpísaniu sumy z účtu klienta a klientovi nebol doručený potvrdzujúci e-mail na jeho emailovú adresu, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí zákazník uplatniť v banke, prostredníctvom ktorej platba prebehla. V žiadnom prípade takéto reklamácie nevybavuje Prevádzkovateľ.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 3.1. Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, tak pri predaji tovarov ako aj pri poskytovaní služieb.